Regulamin

REGULAMIN korzystania z platformy kursy-online.eu  wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na platformie https://kursy-online.eu i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Platforma – system e-learning na stronie https://kursy-online.eu   – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
2. Kurs – kurs on-line sprzedawany przez Usługodawcę lub Autora
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna kupująca dostęp do Kursu
4. Autor – osoba fizyczna lub osoba prawna oferująca kursy online na platformie Usługodawcy
5. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
6. Konto Autora – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych Autorowi
7. Usługodawca – LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
8. Usługa – udostępnianie Autorowi możliwości oferowania Użytkownikom Kursów na Platformie 
9. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  https://kursy-online.eu/sklep 
10. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności
Usługodawca współpracuje z: Tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań
11. Okres subskrypcji – okres na jaki Autor wykupił dostęp do Platformy
12. Pakiet- rodzaj zasobów Platformy udostępniony Autorowi

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy, Autora oraz Użytkownika

§2 Korzystanie z Platformy

1. Usługi oferowane na Platformie świadczone są przez Usługodawcę lub Autora.
2. Usługodawca udostępnia Autorowi narzędzia do tworzenia, zarządzania i oferowania Kursów online na Platformie i udostępniania ich Użytkownikom. Zakres Usług zależy od wykupionego Pakietu.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację i zawartość merytoryczną Kursów przygotowanych przez Autora na rzecz Użytkowników.
4. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę powstałą w skutek jego działań na Platformie, szczególnie za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Autora treści bezprawnych, nieprawdziwych, obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, pornografię, rasizm, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie, jak również konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Usługodawcę, a Autorowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Autora i wraz z jego zawartością, jeżeli umieszczone tam treści będą sprzeczne z Regulaminem lub będą miały negatywny wpływ na wizerunek Usługodawcy.  Autorowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja usług

1. Zawarcie umowy na Usługę – korzystanie z Platformy przez Autora możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego konta.
Autor obowiązany jest do wprowadzenia danych osobowych.
2. Warunkiem uruchomienia Usługi jest wykupienie przez Autora w Sklepie Usługodawcy jednego z oferowanych Pakietów.
3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”,  Autor zostaje przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrany Pakiet. Po skutecznym dokonaniu płatności  Autor zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu.
Z tą chwilą umowę na realizację Usługi przez Usługodawcę na rzecz Autora uważa się za zawartą.
4. Usługodawca umożliwia zakup Usługi na minimum 3 miesiące na  podstawie opłaty z góry za trzy miesiące lub w postaci miesięcznej subskrypcji, odnawialnej za zgodą Autora.
5. Usługodawca przewiduje możliwość przerwania Okresu subskrypcji, jednak nie wcześniej niż przed upływem trzech miesięcy od rozpoczęcia subskrypcji.
6. Zaprzestanie korzystania z Pakietu nie uprawnia Autora do otrzymania zwrotu Opłaty za wykupiony Okres subskrypcji.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie rejestracji lub świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn od niego niezależnych, np. zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym.
8. W przypadku zakupu Usługi w postaci miesięcznej subskrypcji , Autor w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc przez Usługodawcę opłaty za wykupiony Okres subskrypcji. Autor może zrezygnować z subskrypcji najwcześniej po 3 miesiącach, wysyłając wypowiedzenie na mail info@kursy-online.eu
9. W przypadku braku możliwości pobrania od Usługodawcę opłaty za miesięczną subskrypcję lub w przypadku braku wpłaty za Okres subskrypcji   Autor zostanie o tym fakcie powiadomiony mailem na adres podany podczas rejestracji. Jeśli w ciągu 3 dni opłata nie zostanie dokonana przez Autora dostęp do platformy zostanie zablokowany do czasu dokonania opłaty przez Autora.
10. Autor, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie Usługi, powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na  info@kursy-online.eu  w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.
11. Usługodawca informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających z prac technicznych i konserwacyjnych. Jeśli przerwy w dostępie do Platformy przekroczą 10 godzin w ciągu miesiąca, to Autorowi przysługuje prawo do przedłużenia dostępu do Platformy o okres równy przerwie w dostępie do Platformy. Warunkiem otrzymania przedłużenia dostępu do Platformy jest zgłoszenie tego faktu na adres mailowy:  info@kursy-online.eu w ciągu 21 dni po miesiącu, kiedy Platforma była czasowo niedostępna.
12. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy związane z jakością łącza internetowego u Autora i Użytkowników korzystających z jego Kursów, co może mieć wpływ na jakość i szybkość dostępu do Platformy, a szczególnie do zajęć online w pokojach wirtualnych.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§4 Sprzedaż Kursów Autora w sklepie Usługodawcy

1. W ramach realizacji Usługi i wybranego Pakietu Usługodawca zapewnia Autorowi możliwość sprzedaży jego Kursów w Sklepie.
2. Usługodawca otrzyma 5% prowizji brutto od wartości każdego sprzedanego Kursu przed Autora w Sklepie. Prowizja zostanie odjęta od każdej opłaty za sprzedany Kurs.
3. Rozliczenie sprzedaży Kursów Autora nastąpi w systemie miesięcznym po zakończeniu każdego miesiąca, w którym wystąpiła sprzedaż. Rozliczenie zostanie zrealizowanie w ciągu 5 dni roboczych kolejnego miesiąca, a wynikająca z rozliczenia należność będzie przekazywana Autorowi na podany przez Autora rachunek bankowy.
4. Usługodawca wystawi fakturę VAT na pobraną prowizję, faktura zostanie wysłana na adres mailowy Autora podany podczas rejestracji na Platformie.

§5 Prawo autorskie

1. Wszystkie zasoby edukacyjne Platformy https://kursy-online.eu są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy, grafiki.
3. Wszystkie zasoby edukacyjne wykonane przez Autora pozostają jedynie jego własnością i są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Autorowi.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Autorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Autor może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@kursy-online.eu lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Autora.
2. W przypadku odstąpienia przez Autora od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Autora opłata zostanie zwrócona Autorowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana w ciągu 3 dni od dnia otrzymania maila lub pisma drogą pocztową od Autora o odstąpieniu od umowy.
3. W trakcie trwania umowy Autor może zrezygnować z umowy, jeśli dotyczy ona subskrypcji miesięcznej. Rozwiązanie umowy następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia tego faktu Usługodawcy poprzez maila na info@kursy-online.eu lub drogą pocztową. Okres rezygnacji liczony jest od daty otrzymania maila lub otrzymania pisma od Autora.
4. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej subskrypcji miesięcznej w trakcie jej trwania, opłata za kolejny miesiąc subskrypcji po dacie rozwiązania umowy nie będzie pobierana, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia Subskrypcji.
5. W przypadku rezygnacji z Usługi  Autor traci wszystkie stworzone na Platformie zasoby edukacyjne, które zostają skasowane. Istnieje możliwość zachowania ich w przypadku decyzji o zakupie platformy na własność przez Autora.

§7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Autora powinny zawierać:
Imię i nazwisko, e-mail lub login konta Autora składającego reklamację, powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem,
podpis Autora oraz datę reklamacji
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres mailowy info@kursy-online.eu
3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail info@kursy-online.eu

§8 Polityka Prywatności

 

1. Polityka Prywatności informuje Autora i Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane.
2. Wszyscy Autorzy i Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności.
3. Podczas wizyty Autora i Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
4. Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Autor i Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Autor i Użytkownik.

§9 Dane osobowe

1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika i Autora danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.
Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika i Autora
E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Usługi oraz w sprawach organizacyjnych i technicznych oraz kolejnych funkcjonalnościach związanych z Platformą
Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji Usługi.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: info@kursy-online.eu
5. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
6. Dane osobowe Użytkownika i Autora przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://kursy-online.eu/regulamin/ i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Regulamin w nowym brzmieniu zostanie umieszczony na stronie: https://kursy-online.eu/regulamin/

3. Korzystanie przez Autora i Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Autora i Użytkownika.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny dla Usługodawcy.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.